قول كلى در امراض سر - آموزش طب سنتی ایران

اكسير اعظم ؛ ج‏۱ ؛ ص۲۸، قول كلى در امراض سر از قانون و شروح آن مستفاد مى شود كه دِماغ را عارض مى‏ شود كل امراض معدوده:
يكى‏ از آن انواع سوء مزاجات ساذج مفرد و مركب هشت‏گانه و مادى مفرد و مركب است و مادى يا غير ذات قوام بود مثل بخار و ريح و يا ذات قوام باشد مانند اخلاط اربعه و مائيت و ماده و يا مورم بود و يا بى‏ ورم باشد و نسبت به سائر اصناف امراض سوء مزاج امراض رطوبى يعنى رطب مائى در دماغ بيشتر افتد چه در هر دماغ بلكه در هر عضو در ابتداى خلقت رطوبت فضليه محتاج تنقيه در رحم يا بعد او مى‏ باشد پس اگر پاك نشود كار دشوار گردد و در اكثر امر از آن رطوبت صبيان را صرع قتال حادث شود و كل انواع سوء مزاج يا در جرم دماغ و يا در عروق و يا در حجب آن مى‏ افتد.

دوم‏ امراض تركيب يا در مقدار مثل آنكه سر كوچك يا بزرگ از قدر واجب بود و يا در شكل مانند آنكه شكل‏ او از مجراى طبيعى متغير باشد چنانچه مفسط و مربع و غير آن و از اين آفت در افعال دماغى افتد و يا مجارى و اوعيه او منسد يا تنگ تر يا فراخ تر باشد و سده يا در بطن مقدم يا در بطن مؤخر يا در دو بطن يا در هر سه بطن افتد و ناقص بود يا كامل و يا سده دراورده يا در شرائين يا در منابت اعصاب آن افتد و يا رباطات حجب دماغ منخلع گردد و يا افتراق در جرم دماغ واقع شود.

تشخیص بیماری از روی زبان در طب سنتی ایرانی

تشخیص بیماری از روی زبان در طب سنتی ایرانی

سوم‏ امراض تفرق اتصال به جهت انحلال فرد در نفس دماغ يا در شرائين و اورده يا حجب او يا در قحف.
چهارم‏ مرض مركب يعنى اورام در نفس جوهر دماغ يا در غشاى رقيق يا ثخين يا شبكه يا غشاى خارج او و كل اورام از ماده يكى از اخلاط حار يا بارد افتد اما ورمى كه از ماده بارد عفن بود شامل اورام حار باشد و ماده بارد ساكن يعنى غير عفن اورامى كه آن را بارد گويند پيدا كند الحاصل همه امراض دماغ يا راجع بامراض مذكوره باشد گويا كه از اقسام او بود و يا عارض از اين امراض باشد مثل قرحه عارض از تفرق اتصال و مثل امراض مركبه از اين امراض مفرده هنگام حدوث اورام و امراض دماغ يا خاص بود يا به مشاركت و گاهى در امراض مشاركى دماغ كار بزرگ گردد حتى كه امراض خاص قتاله شود چه بيشتر چنان باشد كه در امراض ذات الجنب و خناق به سوى دماغ مواد خناقى قتال مندفع شود و بسا است كه سكته قاتل به سبب اذيتى در عضو مشارك آن را بهم رسد.😉😉😉😉😉😉😉 هر کی متوجه شد لطفا توضیح بده 😃 دوستان خواستم بدونید که در شرح قانون ابوعلی سینا چه کتابها و مطالبی نگاشته شده است و همکاران متخصص باید چه متونی را اشراف پیدا کنند تا بتوانند در تشخیص و درمان بیماریها اقدام کنند. اگر تمام سردردها با یک جوشانده درمان می شد، علم طب برای چیست؟

برای دریافت مشاوره فرم زیر را پر کنید: